Viggbyholms Tennisklubb kallelse och föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2023-03-30

 

VTK årsmöte 2023

Tid: Torsdagen den 30 mars 2023 kl. 19.00
Plats: Restaurang Ernesto (mitt emot tennishallen)
Kallade: Samtliga medlemmar i Viggbyholms Tennisklubb

OBS:Förlängd motionstid

Röstberättigad medlem som vill lämna motion till årsmötet skall göra detta skriftligen i klubbens brevlåda eller genom E-post till sekreterarens adress stellan.jermer@gmail.com senast 2023-03-19.

 

Föredragningslista

1. Upprop samt fastställande av närvaroförteckning och röstlängd
2. Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat
3. Fastställande av dagordningen
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
6. Styrelsens årsredovisning
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9. Fastställande av medlemsavgifter för 2023
10. Fastställande av budget och verksamhetsplan för 2023
11. Val av föreningens ordförande för en tid av ett år
12. Val av övriga ledamöter i styrelsen (poster som står i tur för omval/nyval) för en tid av ett eller två år
13. Val av en styrelsesuppleant för en tid av ett år
14. Val av två revisorer jämte två revisorssuppleanter för en tid av ett år
15. Val av två ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, där en utses till sammankallande
16. Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnats av röstberättigad medlem senast den 27 mars till Stellan Jermer e-post stellan.jermer@gmail.com) eller i klubbens brevlåda på Flygkårsvägen 1.
17. Övriga frågor

I anslutning till mötet bjuder klubben på lätt förtäring. Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna.
Anmäl Dig senast den 27 mars på lista i tennishallen eller genom e-post till Stellan Jermer,
stellan.jermer@gmail.com. Meddela ev allergier.

 

VIGGBYHOLMS TENNISKLUBB

Stellan Jermer
e.u.

Ladda ner kallelsen i pdf-format >